Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
FILTRACJA - CZĘŚCI - SERWIS
linia
linia pion
linia pion
linia pion
linia pion
Tel. 12 415-18-91
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23

Jesteśmy z Wami od 1997 r.

Wirówki - dostawa, montaż, naprawa, przegląd i serwis

Wirówki są urządzeniami służącymi do rozdzielania nierozpuszczalnych faz ciekłych, a także nierozpuszczalnych faz ciekłych i faz stałych.

Ze względu na budowę wirówki można podzielić na:

 • wirówki dekantacyjne (dekantery)
 • wirówki separacyjne (separatory).
W zależności od własności mieszanin, które mają być oczyszczone i oczekiwanych rezultatów należy zastosować odpowiednią wirówkę. I tak dla mieszanin zawierających duże ilości faz stałych, właściwym wyborem jest wirówka dekantacyjna. Gdy mieszanina ma fazy o niewielkiej różnicy gęstości lub niewielkiej ilości fazy stałej i wymaga wyodrębnienia drobnych cząsteczek stałych od cieczy wtedy stosujemy wirówki separacyjne, ponieważ pracują one przy wyższych prędkościach obrotowych i mogą oddzielić cząstki fazy stałej do około 5 µm od cieczy.

Naprawa, serwis i przeglądy wirówek

Wykonujemy remonty wirówek planowane i nieplanowane.

W ramach remontów planowanych przeprowadzamy:

 • przeglądy okresowe, serwisowe i gwarancyjne,
 • remonty bieżące,
 • remonty średnie,
 • remonty kapitalne.

Przeprowadzamy również remonty nieplanowane, których przeprowadzenie wymuszone zostało awarią.

Podczas remontu wirówek wykonujemy m. in.:

 • oględziny zewnętrzne oraz próbę biegu luzem
 • próbę biegu pod obciążeniem
 • określenie zakresu robót
 • demontaż zespołów i podzespołów
 • mycie zdemontowanych części
 • weryfikacja zespołów i podzespołów
 • wymiana części zużytych na nowe lub pełnosprawne regenerowane
 • naprawa zespołów i podzespołów
 • likwidacja luzów i nieszczelności
 • montaż
 • sprawdzenie aparatury kontrolno-pomiarowej

W obiekcie wykonujemy:

 • demontaż jednostki wirującej
 • wymianę pasów napędowych w przekładni pasowej
 • wymianę napędów i poszczególnych ich podzespołów
 • montaż i uruchomienie
 • kontrola pracy
 • pomiar drgań i temperatury łożysk

W warsztacie wykonujemy:

 • demontaż zespołów i podzespołów
 • czyszczenie i mycie
 • weryfikacja części
 • naprawa zespołów, podzespołów
  • wymiana na nowe części lub pełnosprawne regenerowane
  • naprawa strefy dopływowej ślimaka
  • wymiana łożysk w przekładniach
  • naprawa piasty dużej
  • wymiana kompletu łożysk głównych i łożysk ślimaka wraz z uszczelnieniami
 • naprawa zespołu bęben – ślimak
  • demontaż wirnika na poszczególne części
  • piaskowanie ślimaka i elementów bębna
  • odtworzenie ubytków materiału rodzimego ślimaka (wstęgi)
  • pokrycie krawędzi ślimaka nową warstwą węglika wolframu
  • odtworzenie ubytków materiału rodzimego komory mieszania w ślimaku i pokrycie warstwą węglika wolframu
  • wymiana pierścienia ściernego
  • odtworzenie ubytków materiału rodzimego bębna
  • wymiana flanszy dolotowej bębna z czopem
  • naprawa czopa bębna po stronie napędu i obu czopów ślimaka
  • pokrycie nową warstwą węglika wolframu wylotu osadu odwodnionego
  • wymiana łożysk głównych, łożysk ślimaka i łożyska osiowego w zespole bębna i ślimaka
  • wymiana uszczelnień
  • dynamiczne wyważanie ślimaka
  • dynamiczne wyważanie bębna
  • montaż ślimaka z bębnem
  • dynamiczne wyważanie zespołu ślimaka i bębna
  • wymiana obudów łożysk głównych
  • wymiana obudowy indykatorów obrotów
 • przegląd i naprawa sterowania wirówki
 • montaż wyremontowanego wirnika w obudowie wirówki
 • montaż napędu ślimaka
 • ustawienie łącznika obrotów
 • wymiana części eksploatacyjnych:
  • filtrów
  • pasków klinowych
  • uszczelek
  • amortyzatorów wirówki
  • amortyzatorów obudowy napędu

Raport serwisu po remoncie generalnym wirówki

Po każdym remoncie generalnym wirówki klient otrzymuje od nas specjalny indywidualny raport serwisowy. Poniżej prezentujemy przykładowy plik raportu remontu zespołu wirówki dekantacyjnej GUINARD typ D4LC:

Raport serwisu po remoncie generalnym wirówki.pdf

Dostawa i montaż wirówek

Po dostawie wirówki na miejsce jej pracy następuje montaż, uruchomienie, rozruch i regulacja.

Wirówki dekantacyjne

Wirówki dekantacyjne mają szerokie zastosowanie, między innymi służą do:

 • odwadniania osadów i zawiesin
 • zagęszczanie części stałych
 • oczyszczanie, klarowanie cieczy oraz zawiesin
 • płukania np. piasku, żwiru
 • ekstrakcji (wyodrębnianie składników lub składników mieszanin):
  • ciała stałego cieczą
  • cieczy cieczą
 • rozdzielanie ciał stałych w zawiesinie
 • separacja mieszanin

Wirówki dekantacyjne ze względu na obudowę można podzielić na dwie grupy:

 • z obudową tunelową
 • z obudową uchylną

Obudowa tunelowa jest elementem nośnym rotora (bębna i ślimaka). Taka konstrukcja jest odporna na skręcanie. Równocześnie podczas przeglądów i czyszczenia łatwo można wyjmować kompletny rotor jak również sam ślimak. W konstrukcjach z obudową uchylną, obudowa podzielona jest na część górną i dolną. Część dolna zamontowana jest na ramie, natomiast górna, często na zawiasach, przykręcana jest do części dolnej. Przy konstrukcji uchylnej rotor zamocowany jest na dwóch cokołach umieszczonych na ramie, na której często montowany jest silnik.

Zasada działania dekantera

Wirówki dekantacyjne są wirówkami sedymentacyjnymi, które odprowadzają ciecze a także ciała stałe w sposób ciągły. W wirówkach tych sedymentacja jest przyspieszona, ponieważ niezależnie od działania siły grawitacji na cząsteczki zawiesin i mieszanin oraz zdecydowanie większej sile odśrodkowej. W wirówkach dekantacyjnych siła odśrodkowa jest około 3000 razy większa od siły ciężkości, dlatego oddzielanie cząstek o różnej gęstości jest znacznie szybsze niż w polu grawitacyjnym.

Wirówki dekantacyjne są wirówkami poziomymi posiadającymi jednolity, zwarty bęben. Medium (mieszanina, zawiesina) doprowadzane jest do komory wlotowej ślimaka rurą usytuowaną centralnie i po przyspieszeniu wstępnym otworami rozprowadzającymi kierowane jest do bębna dekantera, w którym cząstki o większej gęstości osadzają się na wewnętrznej ścianie bębna. W wirówkach bęben jest cylindryczno-stożkowy. Wewnątrz bębna znajduje się ślimak transportowy, obracający się z niewiele różniącą się prędkością obrotową względem bębna i w sposób ciągły przesuwa cząstki stałe w kierunku przewężonego stożkowo końca bębna. Czas, w którym faza stała znajduje się w bębnie dekantera zależy od różnicowej prędkości obrotowej. Przez zmianę tej prędkości można optymalizować proces oddzielania. Faza stała otworami wylotowymi, znajdującymi się w części stożkowej kierowana jest do kanału fazy stałej.

Oczyszczona ciecz przepływa przez bęben w przeciwnym kierunku niż faza stała tj. w stronę cylindrycznego końca bębna i dalej wypływa otworami w pokrywie bębna na zewnątrz. W tych otworach znajdują się płytki tworzące system przelewowo-spiętrzający, umożliwiający nastawienie wysokość warstwy cieczy w bębnie. Głębokość warstwy cieczy można uzyskać stosując inne rozwiązania takie jak specjalna tarcza lub użycie pompy. Istotnym wskaźnikiem dla wirówek dekantacyjnych jest tzw. wskaźnik smukłości jako stosunek długości bębna do jego średnicy. Najczęściej wynosi on 2 lub 3, lub 4.

W dekanterach stosowane są różne napędy. Najprostszym jest napęd o stałych obrotach podczas pracy. Z silnika elektrycznego moment obrotowy jest przekazywany poprzez przekładnię pasową dalej przekładnię cykloidalną lub planetarną na wały bębna i ślimaka. W przypadku występowania zmiennej zawartości ciał stałych w zawiesinie stosowane są napędy umożliwiające zmianę prędkości różnicowej podczas pracy dekantera. Dostępne są różne systemy napędowe (napędy „Back Drive”). Różnicowa prędkość obrotowa zależy od obciążenia ślimaka. Jednym z napędów umożliwiających regulację różnicowej prędkości obrotowej pomiędzy bębnem dekantera a ślimakiem w zależności od momentu obrotowego ślimaka jest napęd SIMP – DRIVE firmy FLOTTWEG. Wał napędowy przekładni jest napędzany przez silnik z regulowaną częstotliwością a dodatkowy silnik, także z regulowaną częstotliwością, napędza bęben, umożliwiając pokonanie momentu bezwładności bębna i w razie potrzeby reguluje prędkość obrotową bębna.

Wirówki separacyjne

Wirówki separacyjne (separatory) są wysokoobrotowymi wirówkami do mechanicznego rozdzielania lub oddzielania zawiesin:

 • separacja ciecz - ciało stałe
 • separacja ciecz - ciecz
 • separacja ciecz - ciecz - ciało stałe

Podczas procesu separacji ciecz – ciało stałe w wirówkach następuje czyszczenie i rozdzielenie cząstek stałych od cieczy. Podczas separacji ciecz – ciecz następuje rozdzielenie cząsteczek cieczy jednej cieczy od cząsteczek drugiej. Należy pamiętać, że musza być spełnione dwa warunki tj. mieszaniny cieczy nie mogą rozpuszczać się w sobie oraz muszą różnić się gęstością. W procesie tym oczyszcza się i oddziela ciecz o mniejszej gęstości od cieczy o większej gęstości. Przy oczyszczaniu i oddzielaniu mieszanin ciekłych zawierających ciała stałe => separacja ciecz - ciecz – ciało stałe proces odbywa się podobnie jak dwóch przypadkach przedstawionych powyżej.

Zasada działania separatora

Wirówki separacyjne są wirówkami pionowymi opartymi na zasadzie sedymentacji. W odniesieniu do odprowadzanych cieczy wirówki te charakteryzują się działaniem ciągłym, zaś w odniesieniu do odprowadzanych ciał stałych mogą być wirówkami o charakterze nieciągłym, półciągłym lub ciągłym. Najważniejszą częścią separatora jest bęben, w którym odbywa się proces oddzielania. W zależności od konstrukcji bębna zawiesina dopływa do bębna od dołu albo od góry. Ze względu na konstrukcje bębnów wirówki separacyjne można podzielić na:

1. wirówki talerzowe zawierające talerze

 • z litym bębnem bez samooczyszczenia i ręcznym wyładowaniem osadu
 • samoczyszczące i półciągłym wyładowaniem osadu
 • dyszowe z ciągłym wyładowaniem osadu

W wirówkach talerzowych wykorzystuje się zjawisko sedymentacji. W mieszaninach ciężkie fazy opadają grawitacyjnie i osiadają na dnie zbiornika. Nie wszystkie cząstki fazy stałej mają wystarczająco dużo czasu aby osiąść na dnie, więc oddzielenie jest niekompletne. Dla poprawienia procesu oddzielania stosuje się pakiety płytkowe w kształcie talerzy lub listew. Gdy liczba talerzy lub listew jest większa to powierzchnia oczyszczania jest większa. Dzięki temu skuteczność oddzielania jest większa, ponieważ rzeczywista separacja odbywa się w przestrzeni między talerzami.

2. wirówki komorowe zawierające komory

 • z dwoma komorami i ręcznym wyładowaniem osadu
 • z sześcioma komorami i ręcznym wyładowaniem osadu

Wirówki separacyjne są najczęściej wirówkami pionowymi z zawieszonym bębnem. Moment obrotowy przenoszony jest z silnika na bęben wirówki przez przekładnię pasową lub walcową. Bęben może też być napędzany bezpośrednio przez silnik o odpowiedniej konstrukcji.

Wirówki separacyjne w zależności od sposobu dopływu zawiesiny (cieczy) i odpływu produktów po rozdzieleniu dzielą się na wirówki:

 • otwarte
 • hydrohermetyczne
 • hermetyczne
Wirówki przegląd, naprawa i serwis

Serwis wirówki Andritz

Panel testowy naprawianej wirówki

Wirówka flottweg po naprawie

Naprawa obudowy wirówki

Napęd wirówki Guinard

Montaż obudowy wirówki

Dysze do wirówki

Rdzeń wirówki - ślimak transportowy

Bęben wirówki Andritz

Dysze wylotowe ceramiczne wirówki

bęben wirówki BRNENSKA Breń

Ślimak wirówki Breń Brnenska do naprawy

Wzmocnienie wstęgi ślimaka - węglik spiekany

Wewnętrzna część wirówki czeskiej

Montaż ślimaka wirówki Flottweg

Wszystkie zastrzeżone nazwy stanowią własność odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
|
|
|
|

Prawo autorskie ©1998 Inter-Tech Leszek Kowanek

Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
E-mail:


wykonanie: Studio Nivo